قهوه و عملکرد قلب

کافئین و عوامل خطرزای بیماریهای قلبی و عروقی

caffeine brain heart

بیشتر مطالعات گروهی و آینده نگرانه انجام شده پیرامون مصرف قهوه/ کافئین هیچ گونه تاثیر معکوسی را بر عملکرد قلبی و عروقی مشاهده نکردند. ارتباطی میان مصرف کافئین و آریتمی قلب، فیبریلاسیون دهلیزی و ناپایداری قلبی وجود نداشت که این امر نشان دهنده این است که در افراد مبتلا به هر یک از این موارد، نیازی به پرهیز از قهوه نیست. در موارد نارسایی قلبی و بیماریهای عروق کرونر، تحقیقات انجام شده بیشتر بر قهوه متمرکز شده و در نتیجه، ترکیبات قهوه به غیر از کافئین ممکن است در تاثیرات مثبت مشاهده شده بر این آسیب ها نقش داشته باشند. مصرف متوسط قهوه به صورت معکوس با احتمال بروز نارسایی قلبی ارتباط داشت، که در این میان، مصرف 4 فنجان در روز بیشترین تاثیر معکوس را داشت. به همین صورت، مصرف قهوه خطر درازمدت بیماریهای عروق کرونر را افزایش نداده و به نظر می رسد که حتی احتمال بروز آن را در میان زنان کاهش می دهد.

رئوس کلی

بیماری قلبی و عروقی

• بیشتر تحقیقات گروهی آینده نگرانه که به بررسی ارتباط میان مصرف قهوه و بیماری قلبی و عروقی می پردازند، ارتباط فراگیری با قهوه که به لحاظ آماری قابل توجه باشد را نشان نمی دهند. تنها در مورد زنان، ارتباط معکوس ناچیزی مشاهده شد.

• در مورد سکته نیز در میان زنان ، ارتباط معکوس و قابل توجهی به لحاظ آماری مشاهده می شود. این ارتباط حتی در میان افراد غیرسیگاری و افرادی که سیگار را ترک کرده اند، مستحکم تر است.

o بین فیبریلاسیون دهلیزی و مصرف کافئین موجود در قهوه هیچ ارتباط قابل توجهی به لحاظ آماری دیده نمی شود.

coffee and heart disease

فشار خون

• تاثیر مصرف قهوه بر فشار خون نسبتا کم بوده و فقط وابسته به کافئین نیست. به نظر می رسد که عوامل بیشتری دخیل باشند که برخی از آنها نیز اثرات معکوسی بر فشار خون دارند.

کلسترول

• در آزمایشاتی که از قهوه تصفیه شده استفاده شد، عملا تاثیری بر کلسترول سرم مشاهده نشد. مصرف قهوه تصفیه نشده می تواند باعث افزایش سطح کلسترول سرم شود. اثرات وارده بر مقادیر کلسترول سرم موقتی بوده و پس از قطع مصرف کاهش می یابند.

هموسیستئین

• شواهدی وجود دارد که نشان می دهند مصرف بالای قهوه ممکن است سطح هموسیستئین خون را افزایش دهد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا کاهش سطح هموسیستئین به کاهش احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی منجر می شود یا خیر؛ تا کنون هیچ ارتباطی بین سطح بالای هموسیستئین و بیماری قلبی و عروقی مشاهده نشده است.

اطلاعات موجود

• در اروپا، بیماری قلبی و عروقی – CVD – عمدتا بیماری عروق کرونر و سکته، اولین دلیل مرگ بوده و عامل مرگ 52% از زنان و 42% از مردان می باشد. به عبارت دیگر، CVD سالانه باعث مرگ بیش از 4 میلیون نفر، یعنی هر هفت ثانیه یک نفر، می شود.

• پیش بینی می شود که تا سال 2030، CVD مهم ترین دلیل مرگ بوده و حدودا 23.6 میلیون نفر بر اثر آن خواهند مرد.

• در کل، تخمین زده می شود که CVD هر سال 196 میلیارد یورو برای اقتصاد اروپا هزینه داشته اشت. از کل هزینه صرف شده برای CVD در اروپا، حدود 54% صرف هزینه مراقبت های بهداشتی، 24% صرف زیان های مربوط به بهره وری و 22% نیز صرف هزینه های مربوط به مراقبت های ساده افراد مبتلا به CVD می شود.

کافئین و فشار خون

کافئین اثرات ناچیز و گذرایی بر فشار خون دارد. در دوزهای پایین، میزان افزایش در فشار خون با مقدار افزایشی که در طول یک مکالمه ایجاد می شود، قابل مقایسه است. نتایج تحلیل جامع انجام شده در مورد16 تحقیق دیگر نشان می دهد که مصرف کافئین به افزایشی موقتی در میزان فشار خون منجر می شود که میانگین این افزایش برای فشار خون سیستولیک 4.16 میلی مترجیوه (2.13- 6.20) و برای فشار خون دیاستولیک، 2.41 میلی متر جیوه (0.98- 3.84) خواهد بود. از سوی دیگر، مصرف قهوه به افزایش خفیف تر فشار خون منجر می شود [سیستولیک: 1.22 میلی متر جیوه (0.52- 1.92) و دیاستولیک: 0.49 میلی متر جیوه (0.06- 1.04)]. کافئین بر ضربان قلب تاثیری نداشته است.

تفاوت بین تاثیرات قهوه و کافئین بر فشار خون نشان دهنده وجود سایر ترکیبات در قهوه است که باعث کاهش تاثیرات کافئین می شود. خطر فشار خون مرتبط با مصرف کافئین ممکن است بر اساس ژنوتیپ P450-1A2 تفاوت داشته باشد و در این میان، کسانی که سوخت وساز در بدنشان به کندی صورت می گیرد، بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون قرار دارند. به طور کلی، مصرف قهوه با افزایش خطر فشار خون ارتباطی ندارد.

با وجودی که ماهیت دقیق ارتباط میان قهوه و فشار خون هنوز مشخص نیست، شواهد نشان می دهند که مصرف مرتب قهوه کافئین دار خطر بروز فشار خون را افزایش نمی دهد.

مصرف قهوه و کلسترول

دی ترپن کفستول، و تا حد کمتری کاهوول ، که هر دو به طور طبیعی در روغن قهوه وجود دارند، سطح کلی سرمی کلسترول و همچنین کلسترول LDL را افزایش می دهند. نفوذ این دی ترپن ها و میزان این نفوذ در قهوه درست کرده به شیوه درست کردن بستگی دارد. در مورد قهوه جوشیده اسکاندیناوی و قهوه آماده شده در جذوه به روش یونانی یا ترکی، روشن است که این ترکیبات به جوشانده وارد می شوند، در حالی که در قهوه تصفیه شده، این ترکیبات تا حد زیادی در صافی کاغذی باقی می مانند. قهوه قابل حل به ندرت حاوی این دی ترپن ها می باشد. قهوه اسپرسو تقریبا حاوی نیمی از دی ترپن های قهوه صاف نشده است؛ با این حال، از آن جا که این قهوه در مقادیر کم سِرو می شود، می توان انتظار داشت که مصرف متعادل آن تاثیرات کمی بر سطوح کلسترول خون داشته باشد. تاثیرات وارده بر سطوح کلسترول ، موقتی هستند و پس از قطع مصرف کاهش می یابند.

بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرات افزایش دهنده کلسترول کفستول در طول دهه 90 انجام شدند. در فراتحلیل انجام شده در سال 2001 درمورد آزمایشات بالینی تصادفی مشخص شد که در آزمایشاتی که از قهوه صاف شده استفاده شد، افزایش بسیار کمی تنها در میزان کلسترول سِرُم مشاهده شد.

heart health 2

مکانیسم ها- فراتر از کافئین

درگذشته، چنین می پنداشتند که احتمالا منشا هر گونه تاثیر قهوه بر سیستم قلبی و عروقی کافئین است. در واقع، بسیاری از مطالعات انجام شده به بررسی تاثیرات کافئین پرداخته اند. اخیرا، این تصور تغییر یافته است.

به طور کلی، عقیده براین است که ترکیبات روغن قهوه، کفستول و کاهوول، عامل اصلی تاثیرات افزایش کلسترول سرم و LDL- کلسترول هستند که در قهوه صاف نشده، نظیر قهوه جوشیده اسکاندیناوی، قهوه یونانی و ترک مشاهده می شود.

بسیاری از سایر مواد دیگر موجود در قهوه، نظیر فیبرهای قابل حل، پتاسیم و پلی فنل ها می توانند اثرات مطلوبی بر فشار خون داشته باشند.

نتیجه گیری

شواهد علمی حاکی از آن هستند که مصرف متعادل قهوه خطر بروز بیماری عروق کرونر یا سکته را افزایش نمی دهد. علاوه بر این، به نظر نمی رسد که مصرف مرتب قهوه کافئین دار خطر بروز فشار خون را افزایش دهد. تاثیر قهوه بر میزان کلسترول به میزان زیادی به شیوه تهیه آن بستگی دارد. با وجودی که برخی شواهد نشان می دهند که مصرف زیاد قهوه هموسیستئین خون را افزایش می دهد، ارتباط میان میزان بالای هموسیستئین و خطر بروز بیماری قلبی و عروقی مشخص نیست.

بعید است که دلیل تاثیرات مشاهده شده مصرف قهوه بر بیماری قلبی و عروقی و عوامل خطرزای آن تنها کافئین باشد.

heart and brain

 

برگردان از وبسایت تخصصی  coffee&health  ویرایش : دکتر پیمان صالحی

 


References
1European Cardiovascular Disease Statistics 2012, European Heart Network, Brussels http://www.ehnheart.org/cvd-statistics.html
2Petersen S. (2005) European cardiovascular disease statistics. BHF: London.
3Wu J. et al. (2009) Coffee consumption and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis of 21 prospective cohort studies. Int J Cardiol, 137:216-225.
4de Koning Gans J.M. et al. (2010) Tea and coffee consumption and cardiovascular morbidity and mortality.Arterioscler Thromb Vasc Biol, 30:1665-1671.
5Sugiyama K. et al. (2010) Coffee consumption and mortality due to all causes, cardiovascular disease, and cancer in Japanese women. J. Nur, 140(5):1007-1013.
6Ahmed H.N. et al. (2009) Coffee consumption and risk of heart failure in men: an analysis from the cohort of Swedish men. Am. Heart J, 158:667-672.
7Nilson L.M. et al. (2009) Consumption of filtered and boiled coffee and the risk of first acute myocardial infarction: a nested case/referent study. Nutr Metabol & Cardiovasc Diseases, 20(7):527-535.
8Lopez-Garcia E. et al. (2009) Coffee consumption and risk of stroke in women. Circulation, 119:1116-1123.
9Leurs L.J. et al. (2010) Total fluid and specific beverage intake and mortality due to ID and stroke in the Netherlands cohort study. Br J Nutr, 104:1212-1221.
10Lutsey P.L. et al. (2009) Dietary intake and the development of the metabolic syndrome. The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am Heart J, 157:1081-1087.
11Conen D. et al. (2010) Caffeine consumption and incident atrial fibrillation in women. Am J Clin Nutr, 92(3):509-14.
12Frost L. & Vestergaard P. (2005) Caffeine and risk of atrial fibrillation or flutter: the Danish Diet, Cancer and Health Study. Am J Clin Nutr, 81:578-582.
13Geleijnse J.M. (2008) Habitual coffee consumption and blood pressure: An epidemiological perspective.Vasc Health Risk Man, 4(5):963-970.
14Urgert R. & Katan M.B. (1996) The cholesterol-raising factor from coffee beans. J R Med, 89(11): 618-623.
15Jee S.H. et al. (2001) Coffee consumption and serum lipids: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol, 153: 353-362.
16Nystad T. et al. (2010) The effect of coffee consumption on serum total cholesterol in the Sami & Norwegian populations. Public Health Nutrition, 13(11):1818-1825.
17Buscemi S. et al. (2010) Acute effects of coffee on endothelial function in healthy subjects. Eur J Clin Nutr,64(5):483-489.
18Buscemi S. et al. (2010) Coffee and endothelial function: a battle between caffeine and antioxidants. Eur J Clin Nutr, 64:1242-1243.
19Refsum H. et al. (2006) The Hordaland Homocysteine Study: a community based study of homocysteine, its determinants, and associations with disease. J Nutr, 136 (6suppl):17731S-1740S.
20Henkey G.J. & Eikelboom J.W. (1999) Homocysteine and Vascular Disease. Lancet, 354:407-413.
21Folsom A.R. et al. (1998) Prospective study of coronary heart disease incidence in relation to fasting homocysteine, related polymorphisms, and B vitamins: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Circulation, 98:204-210
22Fallon U.B. et al. (2001) Homocysteine and coronary heart disease in the Caerphilly cohort: a 10 year follow-up. Heart, 85:53-158.
23Higdon J.V. & Frei B. (2006) Coffee and Health: A Review of Recent Human Research. Critical Reviews Food Science and Nutrition, 46:101-123.
24Grubben M.J. et al. (2000) Unfiltered coffee increases plasma homocysteine concentrations in healthy volunteers: a randomized trial. Am J Clin Nutr, 71:448-484.
25Urgert R.A. et al. (2000) Heavy coffee consumption and plasma homocysteine: a randomized controlled trial in healthy volunteers. Am J Clin Nutr, 72: 1107-1110.
26Christensen B. et al. (2001) Abstention from filtered coffee reduces concentrations of plasma homocysteine and serum cholesterol – a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr, 74 (3):302-307.
27Espositio F. et al. (2003) Moderate coffee consumption increases plasma glutathione but not homocysteine in healthy subjects. Aliment Pharmacol Therapy, 17:595-601.
28Verhoef P. et al. (2002) Contribution of caffeine to the homocysteine-raising effect of coffee: a randomized controlled trial in humans. Am J Clin Nutr, 76:1244-1248.
29Olthof M.R. et al. (2001) Consumption of high doses of chlorogenic acid, present in coffee, or of black tea increases plasma total homocysteine concentrations in humans. American Journal of Clinical Nutrition, 7(737):532-538.
30Zhang W. et al. (2009) Coffee consumption and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality among men with type 2 diabetes. Diabetes Care, 32:1043-1045.
31Mukanal K.J. et al. (2009) Coffee consumption and mortality after acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program. Am Heart J, 157:495-501.
32Palatini P. et al.(2009) CYP1A2 genotype modifies the association between coffee intake and the risk of hypertension. J Hypertension, 27(8):1594-1601.
33Kastorini C-M. et al. (2009) Moderate coffee consumption lowers the likelihood of developing left ventricular systolic dysfunction in post-acute coronary suydrome normotensive patients. J Med Food, 12(1):29-36.
34Richardson T. et al. (2009) Ramdomized control trials investigating the influence of coffee on heart rate variability in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Q J Med, 102(8):555-561.
35Namdar M. et al. (2009) Caffeine impairs myocardial blood flow response to physical exercise in patients with artery disease as well as in age-matched controls. PloS ONE, 4(5):e5665, 2009.
36Farag N.H. et al. (2010) Caffeine and blood pressure response, sex, age, and hormonal status. J Women’s Health, 19(6):1171-1176.

نظر دادن