قهوه و بدخیمی یا سرطان

قهوه و سرطان

• شواهد علمی موجود نشان می دهند که نوشیدن متعادل قهوه با افزایش خطر سرطان در بیشتر قسمت های بدن ارتباط ندارد.

• بین مصرف قهوه و افزایش خطر بروز سرطان مری، معده، لوزالمعده، کلیه، پروستات، سینه، تخمدان یا پوست ارتباطی وجود ندارد.

• نتایج تحقیقات نشان می دهند که مصرف قهوه ممکن است با کاهش خطر بروز سرطان در قسمت هایی از بدن، شامل دهان/ حلق، کبد، آندومتر، مغز، روده بزرگ و راست روده ارتباط داشته باشد.

قهوه و خطر بروز سرطان

• فراتحلیلی که اخیرا در مورد 40 تحقیق گروهی آینده نگرانه، شامل 2 میلیون شرکت کننده در سراسر اروپا، آمریکای شمالی و آسیا انجام شد و به ارزیابی کمّی ارتباط بین مصرف قهوه و احتمال بروز سرطان در انسان پرداخت، نشان داد که مصرف قهوه ارتباطی با افزایش خطر بروز سرطان ندارد. در مورد برخی از انواع سرطان، مصرف قهوه ارتباطی معکوس با خطر بروز بیماری داشت. علاوه بر این، مطالعه گروهی گسترده ای که در ژاپن انجام شد، نشان داد که ارتباطی میان مصرف قهوه و افزایش خطر مرگ ناشی از سرطان وجود ندارد.

• تحقیقات اخیر نشان می دهد که بین مصرف قهوه و خطر بروز سرطان حلق/ دهان ارتباطی معکوس وجود دارد.

قهوه و سرطان کبد

سرطان کبد پنجمین نوع شایع سرطان در سرتاسر جهان و چهاردهمین نوع شایع در اروپا است. مطالعات انجام شده در مورد ارتباط بین مصرف قهوه و خطر بروز سرطان کبد حاکی از وجود ارتباطی معکوس است و به نظر می رسد که مصرف قهوه با کاهش پیشرفت بیماری های کبد مرتبط باشد.

پنج فراتحلیل انجام شده حاکی از کاهشی چشمگیر در احتمال بروز سرطان کبد هستند. به طور میانگین، این کاهش خطر در میان کسانی که قهوه مصرف می کنند، 30% بیش از سایر افراد است و در میان کسانی که به میزان زیادی قهوه مصرف می کنند، کاهش خطر تا 55% ه هم می رسد.

علاوه بر این، در مطالعه گواه- موردی که بر روی ناقلان ویروس هپاتیت B مزمن ( گروهی که احتمال بروز سرطان کبد در آنها بیشتر است) در هنگ کنگ انجام شد، مشخص شد که کسانی که به میزان متعادلی، یعنی حدود چهار بار در هفته، به مصرف قهوه می پردازند، 59% کمتر از کسانی که قهوه مصرف نمی کنند، احتمال دارد که به سرطان کبد مبتلا شوند. میزان دوز نیز تاثیر قابل توجهی بر این قابلیت قهوه دارد.

افزون بر این، مشخص شد که با مصرف روزانه یک فنجان قهوه، احتمال گسترش هپاتیت C به سرطان تا 22% کاهش می یابد و با مصرف حداقل 3 فنجان در روز، خطر پیشرفت بیماری تا 62% نیز کاهش می یابد. در حال حاضر، دو مکانیسم در مورد ارتباط قهوه با کاهش خطر پیشرفت سرطان کبد و بیماری های مربوط به کبد مطرح شده است.

• سیروز کبدی یکی از مهم ترین عوامل خطرزای توسعه سرطان کبد است و مشخص شده است که قهوه مانع افزایش هورمون های ترانزآمیناز کبدی، که نشان دهنده بیماری هپاتیت هستند، می شود.

• قهوه می تواند سطح آهن درجریان خون و به دنبال آن احتمال بروز سرطان کبد را کاهش دهد.

• در تحقیقات آتی، نقش آنتی اکسیدان ها و سایر ترکیبات قهوه مشخص می شود.

قهوه و سرطان لوزالمعده

تحقیقات اخیر وجود ارتباط بین مصرف قهوه و افزایش احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده را تایید نمی کند. حتی برخی از تحقیقات وجود ارتباطی معکوس را نشان می دهند.

قهوه و سرطان روده

• اخیرا، فراتحلیلی که در مورد 15 تحقیق گروهی در ارتباط با مصرف قهوه و سرطان روده صورت گرفت، نشان داد که بین مصرف قهوه و احتمال بروز سرطان قهوه ارتباطی معکوس وجود دارد.

وجود ارتباط معکوس بین مصرف قهوه و و احتمال بروز سرطان روده به عوامل مختلفی شامل موارد زیر نسبت داده شده است:

• خصوصیات ضدسرطان زایی دی ترپن ها و آنتی اکسیدان های قهوه

• توانایی قهوه برای تحریک ترشح اسیدهای صفرایی و استرول های خنثی در روده

• تحریک جنبندگی و حرکات روده و کاهش مدت زمان تماس عوامل موتاژن با مخاط جدار روده .

• ممانعت کافئین از رشد سلول های سرطانی روده.

مصرف قهوه و سرطان سینه، تخمدان و آندومتر

قهوه و سرطان سینه

به طور کلی، مصرف قهوه ارتباطی با افزایش احتمال بروز سرطان سینه ندارد. در زنانی که یائسه نشده اند، به نظر می رسد که نوشیدن منظم قهوه با کاهش خطربروز بیماری ارتباط داشته باشد.

• در فراتحلیلی که اخیرا صورت گرفت، مشخص شد که نوشیدن قهوه با احتمال بروز سرطان سینه ارتباطی معکوس داشت (خطر احتمالی 0.94).

• نتایج تحقیق آینده نگرانه ای که در فرانسه انجام شد و به مدت 11 سال 67703 زن را زیر نظر گرفت، نشان داد که به طور کلی ارتباطی بین مصرف قهوه یا کافئین و احتمال بروز سرطان سینه وجود ندارد.

زنان یائسه

تحقیقات اخیر نشان داده اند که بین مصرف قهوه و میزان بروز سرطان سینه در زنان یائسه ارتباطی وجود ندارد.

زنان پیش از یائسگی

در زنانی که هنوز یائسه نشده اند، مصرف مرتب قهوه (4 فنجان در روز) با 38% کاهش در بروز سرطان سینه (خطر نسبی 0.62) ارتباط داشته است.

قهوه و سرطان تخمدان

سرطان تخمدان پنجمین سرطان رایج و کشنده در میان زنان اروپایی است. تحقیقات انجام شده تاکنون نشان می دهد که بین مصرف قهوه و احتمال بروز سرطان تخمدان ارتباطی وجود ندارد.

قهوه و سرطان آندومتر

تحقیقات حاکی از این است که مصرف قهوه با کاهش احتمال ابتلا به سرطان آندومتر ارتباط دارد.

قهوه و سرطان پوست

شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مصرف قهوه ارتباطی با سرطان پوست دارد. با این حال، کافئین ممکن است سلول های پوست را در مقابل تاثیرات مضر اشعه ماورای بنفش حفظ کند.

قهوه و تومورهای مغزی

مصرف قهوه ممکن است با کاهش تومورهای مغزی، به خصوص در مردان، مرتبط باشد.

• در تحقیقی که اخیرا در 9 کشور اروپایی بر روی 343 مورد گلیوما انجام شد که اخیرا تشخیص داده شده اند، همان نتایج به دست آمد، یعنی کاهش 34 درصدی گلیوما در میان کسانی که بیش از 100 میلی لیتر (یک فنجان) قهوه و چای در روز مصرف می کنند (خطر نسبی 0.66). در این تحقیق مشخص شد که این ارتباط در میان مردان نسبتا از زنان مستحکم تر است.

اثبات این ارتباط معکوس نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است.

نتیجه گیری

• تاکنون، بیش از 500 تحقیق اپیدمیولوژیک در آمریکا، اروپا و ژاپن به ارزیابی ارتباط احتمالی بین نوشیدن قهوه و خطر ابتلا به سرطان پرداخته اند. در برخی موارد، نوشیدن مقادیر متعادل قهوه ممکن است با کاهش خطر بروز سرطان مرتبط باشد؛ با این حال، پیش از هر گونه نتیجه گیری قطعی، لازم است تا تحقیقات بیشتری صورت گیرد. به نظر نمی رسد که نوشیدن مقادیر متعادل قهوه با افزایش ابتلا به سرطان و مرگ ناشی از آن ارتباطی داشته باشد.

 

برگردان از وبسایت تخصصی coffee&health   ویرایش : دکتر پیمان صالحی

 

References

• 1WHO Europe Cancer
2J. Ferlay, D.M. Parkin, E. Steliarova-Foucher (2010). Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer ;46(4):765–81.
3Stocks P (1970). Cancer mortality in relation to national consumption of cigarettes, solid fuel, tea, and coffee. Br J Cancer; 24: 215–225.
4Arab L (2010). Epidemiologic evidence on coffee and cancer. Nutr Cancer;62:271-83.
5Nkondjock A (2009). Coffee consumption and the risk of cancer: an overview. Cancer Lett. ;277:121-5.
6WCRF: Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective, 2007.
7Yu X, et al (2011). Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer, published online ahead of print. DOI:10.1186/1471-2407-11-96.
8Tamakoshi A, et al (2011). Effect of coffee consumption on all-cause and total cancer mortality: findings from the JACC study. Eur J Epidemiol; 26(4): 285-293.
9Islami F, et al (2009). High-temperature beverages and foods and esophageal cancer risk-A systematic review. Int J Cancer.;125:491-524.
10Tverdal A, et al (2011). Coffee intake and oral-oesophageal cancer: follow-up of 389,624 Norwegian men and women 40 – 45 years. British Journal of Cancer; 105(1): 157–161.
11Botelho F, et al (2006). Coffee and gastric cancer: systematic review and meta-analysis. Cad Saude Publica. ;22:889–900.
12Turati F, et al (2010). Coffee and cancers of the upper digestive and respiratory tracts: meta-analyses of observational studies. Ann Oncol; 22(3):536-544.
13Bravi F, et al (2007). Coffee drinking and hepatocellular carcinoma risk: a meta-analysis. Hepatology. 46:430-5.
14Leung WW, et al (2011). Moderate coffee consumption reduces the risk of hepatocellular carcinoma in hepatitis B chronic carriers: a case-control study. J Epidemiol Community Health; 65: 556-558.
15Freedman ND, et al (2009). Coffee intake is associated with lower rates of liver disease progression in chronic hepatitis C. Hepatology. 50:1360-9.
16Luo J, et al (2007). Green tea and coffee intake and risk of pancreatic cancer in a large-scale, population-based cohort study in Japan (JPHC study). Eur J Cancer Prev;16:542–8.
17Dong J et al. (2011). Coffee drinking and pancreatic cancer risk: a meta-analysis, World Journal of Gastroenterology, 17(9):1204-10.
18Turati F, et al (2011). A meta-analysis of coffee consumption and pancreatic cancer, Annals of Oncology, published online ahead of print. DOI: 10.1093/annonc/mdr331
19Turati F, et al (2011). Coffee, decaffeinated coffee, tea, and pancreatic cancer risk: a pooled-analysis of two Italian case-control studies. Eur J Cancer Prevention; 20(4):287–292.
20Tavani A, et al (2004). Coffee, decaffeinated coffee, tea, and cancer of the colon and rectum: a review of epidemiological studies 1990–2003. Cancer Causes Control;15:743–57.
21Giovannucci E (1998). Meta-analysis of coffee consumption and risk of colorectal cancer. Am J Epidemiol ; 147: 1043–52.
22Galeone C, et al (2010). Coffee consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of case–control studies. Cancer Causes Control;21:1949-59.
23Oba S, et al (2006). The relationship between the consumption of meat, fat, and coffee and the risk of colon cancer: a prospective study in Japan. Cancer Lett;244:260-7.
24Lee KJ, et al (2007). Coffee consumption and risk of colorectal cancer in a population-based prospective cohort of Japanese men and women. Int J Cancer;121:1312-8
25Kang NJ. et al (2011). Coffee phenolic phytochemicals suppress colon cancer metastasis by targeting MEK and TOPK. Carcinogenesis; 32 (6):921-928.
26Pelucchi C, et al (2008). Coffee and alcohol consumption and bladder cancer. Scand J Urol Nephrol;42 (Suppl 218):37-44.
27Lee JE, et al (2007). Intakes of coffee, tea, milk, soda, and juice and renal cell cancer in a pooled analysis of 13 prospective studies. Int J Cancer; 121 : 2246–53.
28Montella M, et al (2009). Coffee, decaffeinated coffee, tea intake, and risk of renal cell cancer. Nutr Cancer;61:76-80.
29Park CH, et al. Coffee consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of epidemiological studies. BJU Int. 2010;106:762-9.
30Wilson KM, et al (2011). Coffee consumption and prostate cancer risk and progression in the Health Professionals Follow-up Study. J Natl Cancer Inst; 103(11):876-84.
31Fagherazzi G, et al (2011). No association between coffee, tea or caffeine consumption and breast cancer risk in a prospective study. Public Health Nutrition; 14(7):1315-1320.
32Tang N, et al (2009). Coffee consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol;200:290.e1-9.
33Bhoo Pathy N, et al (2010). Coffee and tea intake and risk of breast cancer. Breast Cancer Res Treat.;121:461-7.
34Li J et al (2011). Coffee Consumption modifies risk of estrogen-receptor negative breast cancer. Breast Cancer Res; 14;13(3):R49.
35Nkondjock A, et al (2006). Coffee consumption and breast cancer risk among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Int J Cancer;118:103–7.
36Kotsopoulos J, et al (2007). The CYP1A2 genotype modifies the association between coffee consumption and breast cancer risk among BRCA1 mutation carriers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev;16:912–6.
37Steevens J, et al (2007). Tea and coffee drinking and ovarian cancer risk: results from the Netherlands Cohort Study and a meta-analysis. Br J Cancer; 97 : 1291–4.
38Bravi F, et al (2009). Coffee drinking and endometrial cancer risk: a metaanalysis of observational studies. Am J Obstet Gynecol;200:130-5.
39Bandera EV, et al (2010). Coffee and tea consumption and endometrial cancer risk in a population-based study in New Jersey. Cancer Causes Control;21:1467-73.
40McCann SE, et al (2009). Higher regular coffee and tea consumption is associated with reduced endometrial cancer risk. Int J Cancer;124:1650-3.
41Friberg E, et al (2009). Coffee drinking and risk of endometrial cancer–a population-based cohort study. Int J Cancer;125:2413-7.
42Lu YP, et al (2008). Effect of caffeine on the ATR/Chk1 pathway in the epidermis of UVB-irradiated mice. Cancer Res; 68 : 2523-9.
43Heffernan TP, et al (2009). ATR-Chk1 pathway inhibition promotes apoptosis after UV treatment in primary human keratinocytes : potential basis for the UV protective effects of caffeine. J Invest Dermatol; 129 : 1805-15.
44Tang N, et al (2010). Coffee consumption and risk of lung cancer: a meta-analysis. Lung Cancer;67:17-22.
45Holick CN, et al (2010). Coffee, tea, caffeine intake, and risk of adult glioma in three prospective cohort studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev;19:39-47
46Michaud DS, et al (2010). Coffee and tea intake and risk of brain tumors in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort study. Am J Clin Nutr;92:1145-50.
47Nilsson LM, et al (2010). Consumption of filtered and boiled coffee and the risk of incident cancer: a prospective cohort study. Cancer Causes Control;21:1533-44.

نظر دادن