قهوه و استخوان

کافئین و سلامت استخوان

پوکی استخوان به عنوان بیماری ناشی از کاهش توده استخوانی و زوال ریزساختاری بافت استخوانی تعریف شده است که به افزایش شکنندگی استخوان و افزایش احتمال بروز شکستگی منجر می شود. مانند بسیاری دیگر از بیماری های مزمن، عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند. عوامل موثر در بروز پوکی استخوان شامل سن، مصرف دخانیات، الکل، میزان فعالیت فیزیکی و میزان مصرف کلسیم است. مصرف کافئین اغلب با افزایش خطر شکنندگی ناشی از پوکی استخوان مرتبط بوده است و علی رغم مستدل نبودن شواهد موجود، اغلب توصیه شده که زنان باید به منظور پیشگیری از بروز پوکی استخوان، مصرف کافئین خود را کاهش دهند.

در بیشتر گزارشات ارائه شده، مدرکی مبنی بر تاثیر چشمگیر کافئین بر تراکم استخوان ارائه نشده است. در بررسی 32 تحقیق انجام شده در سال 2002، مشخص شد که کافئین هیچ گونه تاثیر منفی بر سلامت استخوان ندارد. اثرات منفی بر تراکم مواد معدنی استخوان بیشتر در میان افرادی گزارش شده است که یا به اندازه کافی کلسیم دریافت نکرده و یا به میزان زیادی قهوه مصرف می کنند (بیش از 9 فنجان در روز). در واقع، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کافئین تاثیرات نامطلوبی بر استخوان یا میزان کلسیم افرادی دارد که مقدار کافی کلسیم در رژیم روزانه آنها وجود دارد. در فراتحلیلی که اخیرا انجام شده، مشخص شده است که مصرف قهوه در زنان به صورت بالقوه با افزایش خطر بروز شکستگی ارتباط دارد. با این حال، بر اساس نتایج تحقیقی گروهی که اخیرا انجام شده، مصرف کافئین ممکن است با کاهشی نسبی در تراکم مواد معدنی استخوان مرتبط باشد، اما این فرضیه اساسا به صورت افزایش خطر بروز پوکی استخوان و یا شکستگی ناشی از پوکی استخوان تعبیر نمی شود. بنابراین، طبق نتیجه گیری لیو و همکارانش، داده های موجود برای رسیدن به نتیجه ای قانع کننده کافی نبوده و لازم است تا تحقیقات بیشتری انجام شود.

نتیجه گیری

عوامل مختلفی می توانند بر سلامت استخوان و به خصوص تراکم مواد معدنی استخوان اثر گذارند که شامل جنسیت، رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و میزان قرارگیری در معرض نور خورشید هستند.

با وجودی که برخی شواهد به دست آمده حاکی از ارتباط بین مصرف قهوه و شکستگی لگن در میان زنان مسن می باشد، وجود تفاوت در نتایج به دست آمده از تحقیقات و فراتحلیل های انجام شده نتیجه گیری در مورد نقش کافئین در سلامت استخوان را مشکل می سازد. بنابراین، داده های موجود برای رسیدن به نتیجه ای قانع کننده کافی نبوده و لازم است تا تحقیقات بیشتری انجام شود.

 

References
1. International Osteoporosis Foundation Fact Sheet http://www.iofbonehealth.org/facts-statistics
2. Osteoporosis in the European Union in 2008: Ten years of progress and ongoing challengeshttp://abrasso.org.br/boletins/relatorios_iof_2008.pdf
3. Hernlund E. et al. (2013) Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) Arch Osteoporos8:136
4. Heaney R.P. (2002) Effects of caffeine on bone and the calcium economy. Food Chem Toxicol, 40: 1263-70.
5. Liu H. et al. (2012) Coffee consumption and risk of fractures: a meta-analysis Arch Med Sci. Nov 9, 2012; 8(5): 776–783.
6. Li X.I. and Xu J.-H. (2013) Coffee consumption and hip fracture risk: a meta-analysis Journal of Nutritional Science, vol. 2, e23 doi:10.1017/jns.2013.13
7. Sheng J. et al. (2013) Coffee, tea, and risk of hip fracture: a meta-analysis Osteoporos Int DOI 10.1007/s00198-013-2563-7
8. Lee D.R. et al. (2014) Coffee Consumption and risk of fractures: A systematic review and dose-response meta-analysis. Bone published on line ahead of print
9. Hallström et al. (2013) Long-term Coffee Consumption in Relation to Fracture Risk and Bone Mineral Density in Women Am J Epidemiol DOI: 10.1093/aje/kwt062
10. Kara F.M. et al. (2010) Adenosine A1 Receptors Regulate Bone Resorption in Mice. Arthritis & Rheumatism62, No. 2, pp 534–541

نظر دادن