سنگهای کیسه صفرا

سنگ های کیسه صفرا

دو تحقیق گروهی آینده نگرانه که به بررسی ارتباط بین مصرف قهوه و گسترش بیماری های کیسه صفرا می پرداختند، هر دو ارتباط معکوس واضح و به لحاظ آماری قابل ملاحظه ای را بین مصرف قهوه و احتمال ابتلا به سنگ های صفراوی بیماری زا نشان دادند. مصرف قهوه می تواند تاثیر مطلوبی داشته باشد.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کافئین باعث انقباض و جمع شدن کیسه صفرا می شود؛ با این حال، لازم است تا آزمایشات گسترده تری برای بررسی مکانیسم های ارتباط معکوس بین مصرف قهوه و پیشرفت بیماری های مربوط به کیسه صفرا صورت گیرد.

مکانیسم های احتمالی

نقش کافئین

از آن جا که ارتباط معکوس بین مصرف قهوه و پیشرفت سنگ های صفراوی بیماری زا (یا بیماری های مربوط به کیسه صفرا) که به لحاظ آماری قابل توجه می باشد، تنها در مورد مصرف مرتب قهوه کافئین دار، و نه قهوه بدون کافئین، مشاهده می شود، این مسئله نشان می دهد که کافئین تاثیر مطلوبی بر پیشرفت بیماری دارد.

سایر ترکیبات

از سوی دیگر، آزمایش کوچکی نشان داد که مصرف 165 میلی لیتر (یا یک فنجان بزرگ) جوشانده قهوه استاندارد میزان کوله سیستوکینین پلاسما را افزایش داده و باعث انقباض کیسه صفرا می شود.

در مراحل اولیه بیماری، ممکن است قهوه و کافئین از پیشرفت سنگ های صفراوی یا بروز عوارض آن پیشگیری کرده و یا آنها را به تاخیر اندازند. در این حالت، به نظر می رسد که انقباض کیسه صفرا مفید است. با این حال، در مواردی که سنگ های صفراوی بیماری زا ایجاد شده اند، انقباضات ناشی از قهوه و کافئین درکیسه صفرا ممکن است به عوارض شدیدتری منجر شود.

نتیجه گیری

بیشتر مطالعات انجام شده به تاثیرات مطلوب قهوه بر بیماری کیسه صفرا اشاره می کنند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهند تاثیر قهوه ناشی از کافئین موجود در آن است که باعث انقباض در کیسه صفرا می شود. با وجود این، به منظور روشن ساختن تاثیرات دقیق قهوه بر عملکرد کیسه صفرا، لازم است تا مطالعات بیشتری انجام شود.

کوله سیستوکینین هورمونی گوارشی است که در واکنش به جذب چربی ها و سایر مواد غذایی در دوازدهه تولید می شود. این هورمون باعث آزاد شدن صفرا از کیسه صفرا و آنزیم های گوارشی از لوزالمعده شده و فرایند گوارش را تسهیل می کند.

 

References
1 R. Aerts and F. Penninckx. (2003), The burden of gallstones disease in Europe, Aliment Pharmacol Ther 18 (Suppl):349–353.
2 Everhart J E et al. (1999), Prevalence and ethnic differences in gallbladder disease in the United States. Gastroenterol 117:3: 632-639.
3 J.E. Everhart and C.E. Ruhl. (2009), Burden of digestive diseases in the United States part I: overall and upper gastrointestinal diseases, Gastroenterology 136 (2): 376–386.
4 Misciagna G. et al. (1996), Epidemiology of cholelithiasis in Southern Italy. Part II: risk factors. Eur J Gastroentero Hepatol, 8:585-593.
5 Leitzmann M.F.et al. (1999), A prospective study of coffee consumption and risk of symptomatic gallstone disease in men. JAMA, 281:2106-2112.
6 Leitzmann M.F. et al. (2002), Coffee intake is associated with lower risk of symptomatic gallstone disease in women. Gastroenterol, 123:1823-1830.
7 Sahi T. et al. (1998), Body Mass Index, cigarette smoking, and other characteristics as predictors of self-reported, physician-diagnosed gallbladder disease in male college alumni. Am J Epidemiol, 147:644-650.
8 La Vecchia C. et al. (1991), Risk factors for gallstone disese requiring surgery. Intern J Epidemiol, 20:209-215.
9 Ruhl C.E. et al. (2000), Association of coffee consumption with gallbladder disease. Am J Epidemiol, 152:1034-8.
10 Douglas B.R. et al. (1990), Coffee stimulation and cholecystokinin release and gallbladder contraction in humans. Am J Clin Nutr 52:553-6.

نظر دادن